0898 636050   office@dvorove.bg
 
Частни обяви
От агенции
Всички
 
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.DVOROVE.BG
 
Общите условия регламентират ползването на услугите на WWW.DVOROVE.BG  и уреждат отношенията между WWW.DVOROVE.BG, собственост на „КОД МАРКЕТИНГ БГ“ ЕООД, ЕИК 203790733, email codmarketing@abv.bg
и
лице, определяно като „потребител“, което използва уебсайта WWW.DVOROVE.BG и услугите, които се предлагат чрез същия.
I.    Общи положения
Чл.1 Уебсайтът WWW.DVOROVE.BG предоставя услуги на своите потенциални и реални потребители, които се изразяват във възможност за публикуване на обяви, реклами, осигуряване на достъп до публикувани обяви и друга полезна информация на WWW.DVOROVE.BG, както и осигуряване на възможност за нейното споделяне в социалните мрежи.
Чл.2 Потребителите на WWW.DVOROVE.BG се подразделят на „регистрирани“ и „нерегистрирани“. Регистрирани потребители са агенциите за недвижими имоти, които желаят да направят регистрация в уебсайта WWW.DVOROVE.BG и да ползват услугите като такива. Потребителите на WWW.DVOROVE.BG се съгласяват данните за контакти във връзка с публикуваните от тях обяви да бъдат видими на сайта.
II.    Услуги „публикуване на обяви“ на WWW.DVOROVE.BG
Чл.3 Услугите за публикуване на обяви „продава“ са достъпни за всички потребители и публикуването им е безплатно. Ако желаете да направите обявата си VIP за 7 дни трябва да изпратите смс на номер 1851 с текст dvorove с цена 1.20 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен. Ако желаете да направите обявата си VIP за 15 дни, трябва да изпратите смс на номер 1092 с текст dvorove с цена 2.40 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен.
Чл.4 Отговорност за съдържанието и актуалността на обявите „продава“ носи потребителя, който ги публикува.
Чл.5 Обявите в рубриката „продава“ се публикуват за срок от  тридесет, деветдесет или сто и осемдесет дни.
Чл.6 Информацията за контакти в обявите „продава“, които са публикувани от регистрирани потребители е видима за всички потребители на WWW.DVOROVE.BG.
Чл.7 Информацията за контакти с нерегистрирани потребители, които са публикували обяви „продава“  на WWW.DVOROVE.BG е видима само за регистрирани потребители (агенции за недвижими имоти).
Чл.8 Достъп до информацията за контакти на нерегистрирани потребители, които са публикували обяви „продава“  на WWW.DVOROVE.BG се получава след въвеждане на генериран код за достъп чрез изпращане на смс на номер 1851 с текст dvorove с цена 1.20 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен.
Чл.9 Регистрирани (агенции за недвижими имоти) и нерегистрирани потребители  могат да публикуват безплатни обяви в рубриката „купува“, които ще бъдат публикувани за срок от тридесет, деветдесет или сто и осемдесет дни. Ако желаете да направите обявата си VIP за 7 дни трябва да изпратите смс на номер 1851 с текст dvorove с цена 1.20 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен. Ако желаете да направите обявата си VIP за 15 дни, трябва да изпратите смс на номер 1092 с текст dvorove с цена 2.40 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен.
Чл.10 Отговорност за съдържанието и актуалността на обявите „купува“ носи потребителя, който ги публикува.
Чл.11 Регистрирани (агенции за недвижими имоти) и нерегистрирани потребители  могат да публикуват безплатни обяви в рубриката „дава под наем“, които ще бъдат публикувани за срок от тридесет, деветдесет или сто и осемдесет дни. Ако желаете да направите обявата си VIP за 7 дни трябва да изпратите смс на номер 1851 с текст dvorove с цена 1.20 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен. Ако желаете да направите обявата си VIP за 15 дни, трябва да изпратите смс на номер 1092 с текст dvorove с цена 2.40 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен.
Чл.12 Отговорност за съдържанието и актуалността на обявите „дава под наем“ носи потребителя, който ги публикува.
Чл.13 Регистрирани (агенции за недвижими имоти) и нерегистрирани потребители  могат да публикуват безплатни обяви в рубриката „търси под наем“, които ще бъдат публикувани за срок от тридесет, деветдесет или сто и осемдесет дни. Ако желаете да направите обявата си VIP за 7 дни трябва да изпратите смс на номер 1851 с текст dvorove с цена 1.20 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен. Ако желаете да направите обявата си VIP за 15 дни, трябва да изпратите смс на номер 1092 с текст dvorove с цена 2.40 лева (с включен ДДС). Кодът е приложим единствено за обявата, за която е изпратен.
Чл.14 Отговорност за съдържанието и актуалността на обявите „търси под наем“ носи потребителя, които ги публикува.
III.    Реклама на WWW.DVOROVE.BG
Чл.15 Агенциите за недвижими имоти, оценителите на недвижими имоти, фирми предлагащи замерване, проектиране на сгради и др. могат да публикуват рекламни банери за срок от 30 дни. Максималното количество банери за една фирма е два броя в рамките на 30-дневен период.
Чл.16 Цената на рекламния банер се определя по цени, които са обявени в „за реклама“ и се отнасят за 30 дневен период на публикуване. Плащането се извършва единствено по банков път по сметка, която ще ви бъде предоставена след заявяването на рекламата.
IV.    Статут на регистриран потребител
Чл.17 Статут на регистриран потребител получават агенциите за недвижими имоти, които заплатят стойността от 20 лева за месец. Таксата за година е в размер на двеста лева.
Чл.18 Регистрираните потребители (агенциите за недвижими имоти) след заплащане на 20 лева на месец (или 200 лева за година) получават право на достъп до публикувани обяви от всички рубрики за срок от 30 дни или една година. Плащането се извършва единствено по банков път, по сметка, която ще бъде предоставена след извършване на регистрацията.
V.    Задължения на потребителя и достъп до услугите на WWW.DVOROVE.BG
Чл.19 За ползване на услугите на WWW.DVOROVE.BG, потребителят се задължава:
(1)     да спазва общите условия за ползване на услугите на WWW.DVOROVE.BG.
(2)     да предоставя вярна, точна и актуална информация за себе си и имотите, които са предмет на публикуване в рубриките „продава“, „купува“,  „дава под наем“ и „търси под наем“.
(3)     Да коригира информацията по точка 2, в случаите на възникнала необходимост.
(4)     Да не споделя и преотстъпва потребителското си име и парола с трети лица.
(5)     Да не включва в обявите подвеждаща информация.
Чл.20 WWW.DVOROVE.BG може да откаже достъп до една или повече услуги за потребители, които:
(1) Не спазват общите условия за ползване на услугите на WWW.DVOROVE.BG
(2) Предоставят невярна или подвеждаща информация за себе си, като потребители и/или в обявите, които публикуват, като: публикуване на обяви „продава“ за имоти, за които подателят няма пълномощно от собственика на имота; некоректно попълване на информация относно характеристиките на имота (площ, цена, тип и др.); публикуване на обяви във всички рубрики, които имат подвеждащ характер за останалите потребители на WWW.DVOROVE.BG; дублиране на обяви и други действия, които могат да накърнят интересите на останалите потребители.
Чл.21 WWW.DVOROVE.BG може да откаже публикуване на обяви или да ги премахне за потребители, които:
(1) Не спазват общите условия за ползване на услугите на WWW.DVOROVE.BG
(2) Предоставят невярна, непълна или подвеждаща информация за себе си, като потребители и/или в обявите, които публикуват.
(3) Когато в съдържанието на обявите се открие текст, който съдържа информация, която няма отношение към предмета на обява.
VI.    Отговорност във връзка с използване на услугите на WWW.DVOROVE.BG
Чл.22 Потребителят, публикуващ обяви, трябва да представя информацията във вид, който да отговаря на изисквания формат.
Чл.23 WWW.DVOROVE.BG не поема отговорност за актуалността, достоверността и пълнотата на предоставената информация, отнасяща се до публикуваните обяви, както и не поема отговорност за нанесени щети  и пропуснати ползи, които са настъпили в резултат на използване на услугите WWW.DVOROVE.BG, в това число възникналите от неспазването на настоящите условия от другите потребители.
Чл.24 Регистрираният потребител е длъжен да пази паролата си за достъп до WWW.DVOROVE.BG и е отговорен за всички активности, които са реализирани с неговото потребителско име и парола.
Чл.25 При узнаването за нерегламентиран достъп с неговото потребителско име и парола, регистрираният потребител е длъжен да уведоми незабавно WWW.DVOROVE.BG.
VI.    Авторски права във връзка с ползване на услугите на WWW.DVOROVE.BG
Чл. 26 Не се разрешава копирането и поставянето на текстове, които са публикувани на WWW.DVOROVE.BG. Единствено може да се използва функцията споделяне, която е достъпна на сайта.
VII.    Механизъм на съгласяване с общите условия за ползване на WWW.DVOROVE.BG
Чл.27 Нерегистрираните потребители се запознават с общите условия за ползване на WWW.DVOROVE.BG и потвърждават своето съгласие чрез използването на конкретна функция „публикувай“, „търси“ и т.н.
Чл.28 Регистрираните потребители се съгласяват с общите условия на WWW.DVOROVE.BG чрез маркиране на „Приемам общите условия за ползване на услугите на WWW.DVOROVE.BG.
Чл. 29 WWW.DVOROVE.BG си запазва правото да променя общите условия за ползване на услугите. Актуализирането им ще е видимо на WWW.DVOROVE.BG.
VIII.    Защита на личните данни във връзка с ползване на услугите на WWW.DVOROVE.BG
Чл. 30 Във връзка с влизането  в сила на новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, в качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, WWW.DVOROVE.BG отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно. Подробна информация е представена в раздела „Защита на личните данни“, поместена на WWW.DVOROVE.BG. Потребителите имат възможност да подават сигнали във връзка с защита на личните им данни чрез използване на бутона „Докладвай за нередност“.
IX.    Други условия
Чл.31 WWW.DVOROVE.BG си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с предлаганите услуги, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване на услугите и използването на уебсайта потребителите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство.
Чл.32 Някои от услугите на уебсайта WWW.DVOROVE.BG изискват задължителна регистрация.
Чл. 33 Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което ще премахнат всичките си лични данни от уебсайта WWW.DVOROVE.BG.  Потребителите имат достъп до публикуваните от тях обяви и могат да извършат редактиране или изтриване на съдържанието на обявите.
Чл.34 WWW.DVOROVE.BG не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените услуги, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.
Чл.35 Законът, приложим към отношенията между потребителите и WWW.DVOROVE.BG по повод използването на услугите на уебсайта, е българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от WWW.DVOROVE.BG, следва да се разрешават от съответните компетентни съдилища на Република България.
Чл.36 WWW.DVOROVE.BG не носи отговорност в случай, че услуга закупена от уебсайта не отговаря на очакванията Ви и/или не Ви удовлетворява. Също така WWW.DVOROVE.BG не носи отговорност в случаите, когато трета страна по договора не изпълнява коректно задълженията и отговорностите си към потребителите.
Чл.37  WWW.DVOROVE.BG не може да гарантира, че уебсайта ще работи при форсмажорни обстоятелства и не носи отговорност в случай, че възникне проблем при използването му, когато отговорността за това е на трети лица/компании.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА WWW.DVOROVE.BG влизат в сила от 07.01.2019 г.Общи условия
Контакти
тел. 0898 636 050
e-mail: office@dvorove.bgОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни